اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره


خواجه دلویی
منوچهر خواجه دلویی رئیس هیات مدیره
حبیبی
منوچهر حبیبی مدیر عامل و عضو هیات مدیره
جودی
مجید جودی نایب رئیس و عضو غیر موظف هیات مدیره
دربندی
شهاب الدین دربندی معاونت برنامه ریزی ، توسعه و راهبری استراتژیک و عضو هیات مدیره
عباسی
علی عباسی حمید آباد معاونت مالی و پشتیبانی و عضو هیات مدیره